KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Quý cổ đông vui lòng tải về tệp nén Tại đây
Mật khẩu giải nén vui lòng liên hệ Phòng Nguồn lực nhân sự – Hành chính Công ty