Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Quý cổ đông vui lòng xem file nén đính kèm

 

TAI LIEU DHDCD 2022