Thông báo: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022