Thông báo tuyển dụng Thủ kho tại tỉnh Bình Thuận và tỉnh Phú Yên

Thông báo tuyển dụng Thủ kho tại tỉnh Bình Thuận và tỉnh Phú Yên

Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ thông báo tuyển dụng:

Vị trí: Thủ kho tại tại tỉnh Bình Thuận và tỉnh Phú Yên

Số lượng: 03 người (01 tại tỉnh Phú Yên và 02 tại tỉnh Bình Thuận)

Mức lương: thỏa thuận

 

Chi tiết vui lòng xem thông báo đính kèm:851 TB-BSG.NTB-TCHC Tuyển dụng Trưởng bộ phận - Kho vận