Thông báo số 371A ngày 01/06/2020 về Công ty chốt DS cổ đông đại hội.