Thông báo tuyển dụng tháng 12/2019

Thông báo tuyển dụng tháng 12/2019


Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ thông báo tuyển dụng tháng 12/2019 các vị trí sau:

  1. Giám sát bán hàng hiện đại tỉnh Khánh Hòa (01): mức lương 16.000.000 đồng/tháng (13 tháng lương/năm)
  2. Giám sát bán hàng tỉnh Khánh Hòa (01), Phú Yên (02), Ninh Thuận (01), Bình Thuận (01): mức lương 16.000.000 đồng/tháng (13 tháng lương/năm)
  3. Quản lý khu vực tinh Phú Yên (01): mức lương 20.000.000 đồng/tháng
  4. Giám sát giới thiệu sản phẩm Ninh Thuận, Bình Thuận (01): thu nhập từ 12.000.000 đến 15.000.000 đồng/tháng
  5.  Nhân viên bán hàng tại Khánh Hòa (05), Phú Yên (05), Ninh Thuận (05), Bình Thuận (05): thu nhập từ 9.000.000 đồng/tháng

Chi tiết:TB 452 ngay 12.12.2019 Tuyen dung Giam sat kenh ban hang hien dai tinh Khanh Hoa
TB 453 ngay 12.12.2019 Tuyen dung Giam sat gioi thieu san pham tinh Binh Thuan
TB 454 ngay 12.12.2019 Tuyen dung Giam sat Ban hang tai Khanh Hoa- Phu Yen- Ninh Thuan- Binh Thuan
TB 455 ngay 12.12.2019 Tuyen dung Quan ly khu vuc tinh Phu Yen
TB 456 ngay 12.12.2019 Tuyen dung Nhan vien Ban hang tai Khanh Hoa- Phu Yen- Ninh Thuan- Binh Thuan