[Thông báo] Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về thay đổi thành viên HĐQT